Tài liệu Pháp lý

Ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn của khách hàng của chúng tôi. Các tài liệu liên quan bên dưới, cũng như mọi điều khoản và điều kiện bổ sung có liên quan do chúng tôi phát hành theo thời gian, sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với chúng tôi nếu bạn mở tài khoản với chúng tôi và/hoặc tham gia bất kỳ Giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên đọc và hiểu các tài liệu này trước khi mở tài khoản với chúng tôi.